Heavy Duty Electric Direct Drive Tarp Motors Dump Truck Tarp Motors: Model 80ZYT-12/JW-3 ( 12V DC, 600W, Gear Ratio 90:1 or 60:1); Model 80ZYTS-12/JW-3 ( 12V DC, 900W, Gear Ratio 90:1 or 60:1); Model: 80ZYT-12/102WJ ( 12V DC, 600W, Gear Ratio 50:1); 80ZYTS-12/102WJ ( 12V DC, 900W, Gear Ratio 50:1); Model 80ZYT-24/JW-3 ( 24V DC, 600W, Gear Ratio 90:1 or 60:1); Model 80ZYTS-24/JW-3 ( 24V DC, 900W, Gear Ratio 90:1 or 60:1); Model: 80ZYT-24/102WJ ( 24V DC, 600W, Gear Ratio 50:1); 80ZYTS-24/102WJ ( 24V DC, 900W, Gear Ratio 50:1); Front to Back Tarp Motor: Model 84ZY-123JB ( 12V DC, Max. Efficiency 59%@60N.m, 23RPM, Current 20A, Gear Ratio 70:1 ); Model 115ZY170-2425/RV050i50 ( 24V DC, Max. Efficiency 42%@53N.m, 42RPM, Current 22A, Gear Ratio 50:1)


Automatic pool cover gear motor